صوت سنج ها رو بهتر بشناسیم

این دستگاه برای اندازه گیری تراز فشار صوت طراحی گردیده است . هرچند قابلیت و توانایی های ترازسنج های صوتی می تواند متنوع باشد اما به طور کلی هر

ترازسنج صوت حداقل دارای سه بخش اساسی است:

میکروفن

میکروفن ها را به چهار گروه اصلی تقسیم می کنند : خازنی ؛ دینامیک ؛ الکتره و کریستالی

پردازشگر

پردازشگر دستگاه تراز سنج شامل تقویت کننده پالس ، کاهش دهنده ، شبکه توزیع فرکانس ، شبکه سرعت پاسخ دستگاه و مدار های محاسب برای منظورهای خاص می باشد.

شبکه توزین فرکانس

با توجه به اینکه دستگاه ترازسنج می تواند برای منظورهای مختلفی به کار رود لذا می توان مقادیر تراز فشارسنج را بر اساس شبکه های مختلف

توزین فرکانس که در برخی دستگاه ها پیش بینی شده است ، انتخاب نمود.

Aشبکه

مقادیر تراز فشار صوت متناسب با حساسیت گوش انسان توزین می گردد.

بیان می گردد.DBAتراز اندازه گیری شده در این وضعیت بر حسب

B شبکه

. این شبکه  بیان کننده عکس العمل گوش در ترازهای بالاتر از 60 دسی بل است

دسی بل مناسب است .85 – 55 این شبکه در عمل استفاده چندانی ندارد ولی برای تراز های حدود

C شبکه

برای اهداف تجزیه فرکانس صوت ، کنترل صدا و تراز های فشار بالاتر از 85 دسی بل استفاده می شود.

Dشبکه

این شبکه در بررسی صدای ترافیک وسایل حمل و نقل هوایی استفاده می گردد و اثرات تشدیدی گوش در فرکانس های بالاتر از 1000 هرتز را به خوبی لحاظ می کند.

LINشبکه

در این شبکه مقادیر تراز فشار صوت در فرکانس های مختلف توسط دستگاههای ترازسنج صوت بدون تغییر در کمیت نمایش داده می شود .

اندازه گیری صدا در این شبکه برای اهداف کنترل صدا و یا اهداف صنعتی کاربرد دارد.

 شبکه پاسخ دستگاه

اصوات مختلف اعم از یکنواخت ، متغیر و کوبه ای در طول زمان تداوم خود دارای تغییرات دامنه فشار بوده و این تغییرات در برخی از آنها لحظه ای است .

برای اندازه گیری انواع صدا نمی توان حساسیت عکس العمل زمانی دستگاه را یکسان در نظر گرفت . در دستگاه های تراز سنج برای هر نوع صوت از یک

SLOWسرعت متناسب استفاده می شود که شامل موقعیت

برای صدای یکنواخت یا منابع صوتی ساکن بوده و حساسیت دستگاه در حد یک ثانیه برای درک تغییرات دامنه ی صدا می باشد.

  FASTموقعیت

برای اندازه گیری تراز فشار صوت منابع متحرک یا اصوات متغیر با زمان و نوبتی متناسب بوده و دستگاه تغییرات سریع دامنه در حد میلی ثانیه را نیز درک می کند.

 IMPLUSEموقعیت

برای اندازه گیری اصوات کوبه ای یا ضربه ای مناسب بوده و دستگاه ترازسنج تغییرات دامنه صدا در حد میکرو ثانیه را درک می نماید.

نمایشگر

نمایبشگر دستگاه تراز سنج صوت می تواند عقربه ای ، دیجیتال ، نوار نورانی و یا نقطه نوری باشد . دقت اندازه گیری و قرائت در نوع دیجیتالی بیشتر بوده و از این نقطه نظر ارجهیت دارد.

کالیبراسیون داخلی

برخی دستگاههای تراز سنج می توانند مدارهای داخلی خود را غیر از میکروفون به صورت داخلی کالیبره نمایند . این عمل بدون استفاده از کالیبراتور و با استفاده  از خصوصیات  خود ددستگاه صورت می گیرد.

کالیبراسیون خارجی

برای این کار با استفاده از کالیبراتور استاندارد و توجه به دستورالعمل دستگاه تراز سنج ، کالیبراتور روشن شده وتراز فشار صوت اندازه گیری می گردد سپس عدد نمایش داده شده توسط نمایشگررا با استفاده از پیچ تعبیه شده روی دستگاه به عدد تراز فشار کالیبراتور می رسانیم.